Ƀe ATM

Ƀe ATM

רגולציה

בכספומט הביטקוין של בי אי טי אם אנחנו מפעילים רגולציה עצמאית נוקשה, כל לקוח חייב להזדהות ב2 תעודות מזהות + הכספומט יעשה לכם סלפי ברכישה לאימות שאכן אלה אתם ובנוסף תהיו צריכים לחתום על 2 מסמכים שבהם אתם מסכימים שידוע לכם כי מסירת מידע כוזב, לרבות אי מסירת עדכון של פרט החייב בדיווח, במטרה שלא יהיה דיווח או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון לפי סעיף 7 לחוק איסור הלבנת הון, מהווה עבירה פלילית.


ושלא תתבצע פעילות אשר אינה חוקית במדינות ישראל לרבות: שיווק ומכירת סמים אסורים, הפצת נשק, הימורים אסורים, סחר בלתי חוקי בנשק, זנות, סחר בבני אדם, מכירה והפצה של חומר תועבה וכו’. הנני מצהיר בזאת כי הפעילות, אין בה משום עבירה על הוראות חוק איסור הלבנת הון וחוק איסור מימון טרור, פקודת מס הכנסה ו/או חוק מיסוי מקרקעין ו/או פקודת הכס, וזאת לעניין חוק איסור הלבנת הון.

ואתם מתחייבים להודיע לנותן השירות בכתב בהקדם האפשרי על כל שינוי בפרטים שמסרתי לעיל. 

ידוע לי כי מסירת מידע כוזב,לרבות אי-מסירת עדכון של פרט החייב בדיווח, במטרה שלא יהיה דיווח או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון לפי סעיף 7 לחוק, מהווה עבירה פלילית.

פתח צ'אט
דברו איתנו